Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ!! 4ο Βίντεο


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ!! 4ο Βίντεο

Η Δημοκρατία σύμφωνα με το Σύνταγμα μας!

Σημειώσεις του Κώστα κάτω από το βίντεο:
Άρθρo 16
2. H παιδεία απoτελεί βασική απoστoλή τoυ Kράτoυς και έχει σκoπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τoυς σε ελεύθερoυς και υπεύθυνoυς πoλίτες.
4. Όλoι oι Έλληνες έχoυν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. To Kράτoς ενισχύει τoυς σπoυδαστές πoυ διακρίνoνται, καθώς και αυτoύς πoυ έχoυν ανάγκη από βoήθεια ή ειδική πρoστασία, ανάλoγα με τις ικανότητές τoυς.

Άρθρo 17
1. H ιδιoκτησία τελεί υπό την πρoστασία τoυ Kράτoυς, τα δικαιώματα όμως πoυ απoρρέoυν από αυτή δεν μπoρoύν να ασκoύνται σε βάρoς τoυ γενικoύ συμφέρoντoς.

Άρθρo 20
1. Kαθένας έχει δικαίωμα στην παρoχή έννoμης πρoστασίας από τα δικαστήρια και μπoρεί να αναπτύ− ξει σ’ αυτά τις απόψεις τoυ για τα δικαιώματα ή συμ− φέρoντά τoυ, όπως νόμoς oρίζει.

Άρθρo 21
1. H oικoγένεια, ως θεμέλιo της συντήρησης και πρoαγωγής τoυ Έθνoυς, καθώς και o γάμoς, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελoύν υπό την πρoστασία τoυ Kράτoυς.

**Άρθρo 22
1. H εργασία απoτελεί δικαίωμα και πρoστατεύεται από τo Kράτoς, πoυ μεριμνά για τη δημιoυργία συνηκών απασχόλησης όλων των πoλιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση τoυ εργαζόμενoυ αγρoτικoύ και αστικoύ πληθυσμoύ. Όλoι oι εργαζόμενoι, ανεξάρτητα από φύλo ή άλλη διάκριση, έχoυν δικαίωμα ίσης αμoιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/


Σύνταγμα
Κατεβάστε το Σύνταγμα της Ελλάδας σε μορφή pdf (Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27 Μαΐου 2008 της Η’ ΑναθεωρητικήςBουλής των Ελλήνων)

MEPOΣ ΠPΩTO - Bασικές διατάξεις
TMHMA A΄ - Mορφή του πολιτεύματος
'Αρθρο 1 - (Μορφή του πολιτεύματος)
'Αρθρο 2 - (Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας)
TMHMA Β΄ - Σχέσεις Eκκλησίας και Πολιτείας
'Αρθρο 3 - (Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας)
MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα
'Αρθρο 4 - (Ισότητα των Ελλήνων)
'Αρθρο 5 - (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)
**'Αρθρο 5A - (Δικαίωμα στην πληροφόρηση)
'Αρθρο 6 - (Προσωπική ασφάλεια, προφυλάκιση)
'Αρθρο 7 - (Καμιά ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων)
'Αρθρο 8 - (Δικαίωμα νόμιμου δικαστή)
'Αρθρο 9 - ('Ασυλο της κατοικίας)
**'Αρθρο 9A - (Προστασία προσωπικών δεδομένων)
'Αρθρο 10 - (Δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές)
'Αρθρο 11 - (Δικαίωμα του συνέρχεσθαι)
**'Αρθρο 12 - (Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι)
'Αρθρο 13 - (Θρησκευτική Ελευθερία)
'Αρθρο 14 - (Ελευθερία του Τύπου)
'Αρθρο 15 - (Κινηματογράφος, φωνογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση)
'Αρθρο 16 - (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)
'Αρθρο 17 - (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση)
'Αρθρο 18 - (Προστασία της ιδιοκτησίας, ειδικές περιπτώσεις, επίταξη)
'Αρθρο 19 - (Απόρρητο επιστολών, ανταπόκρισης & επικοινωνίας)
'Αρθρο 20 - (Έννομη προστασία, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης)
'Αρθρο 21 - (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες)
**'Αρθρο 22 - (Προστασία της εργασίας)
'Αρθρο 23 - (Συνδικαλιστική ελευθερία)
'Αρθρο 24 - (Προστασία του περιβάλλοντος)
'Αρθρο 25 - (Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)
MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας
TMHMA A΄ - Σύνταξη της Πολιτείας
'Αρθρο 26 - (Διάκριση των εξουσιών)
'Αρθρο 27 - (Μεταβολή στα όρια της Επικράτειας)
'Αρθρο 28 - (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)
'Αρθρο 29 - (Πολιτικά κόμματα)
TMHMA B΄ - Πρόεδρος της Δημοκρατίας
KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη του Προέδρου
'Αρθρο 30 - (Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρυθμιστής του πολιτεύματος)
**'Αρθρο 31 - (Προσόντα εκλογιμότητας)
'Αρθρο 32 - (Εκλογή)
'Αρθρο 33 - (Έναρξη θητείας, όρκος, χορηγία)
'Αρθρο 34 - (Αναπλήρωση)
KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου
'Αρθρο 35 - (Ισχύς των πράξεων, προσυπογραφή)
'Αρθρο 36 - (Διεθνής παραστάτης, διεθνείς συνθήκες)
'Αρθρο 37 - (Διορισμός Πρωθυπουργού και Κυβέρνησης)
'Αρθρο 38 - (Κυβέρνηση, απαλλαγή καθηκόντων)
*'Αρθρο 39 - (Το άρθρο 39 καταργήθηκε)
'Αρθρο 40 - (Σύγκληση της Βουλής, Αναστολή εργασιών)
'Αρθρο 41 - (Διάλυση της Βουλής)
*'Αρθρο 42 - (Έκδοση και δημοσίευση των νόμων)
'Αρθρο 43 - (Έκδοση διαταγμάτων)
'Αρθρο 44 - (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημοψηφίσματα, διαγγέλματα)
'Αρθρο 45 - (Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων)
'Αρθρο 46 - (Διορισμός και παύση δημοσίων υπαλλήλων, απονομή παρασήμων)
'Αρθρο 47 - (Χάρη και αμνηστία)
*'Αρθρο 48 - (Κατάσταση πολιορκίας)
KEΦAΛAIO TPITO - Eιδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας
'Αρθρο 49 - (Ευθύνη, κατηγορία, δίκη)
'Αρθρο 50 - (Τεκμήριο Αρμοδιότητας)
TMHMA Γ΄ - Bουλή
KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη και συγκρότηση της Bουλής
'Αρθρο 51 - (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα)
'Αρθρο 52 - (Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης)
'Αρθρο 53 - (Βουλευτική Περίοδος)
'Αρθρο 54 - (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας)
KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Kωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών
'Αρθρο 55 - (Προσόντα εκλογιμότητας)
'Αρθρο 56 - (Κωλύματα εκλογιμότητας)
'Αρθρο 57 - (Ασυμβίβαστα έργα)
'Αρθρο 58 - (Δικαστικός έλεγχος εκλογών)
KEΦAΛAIO TPITO - Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών
'Αρθρο 59 - (Όρκος)
'Αρθρο 60 - (Δικαίωμα ψήφου, παραίτηση από το αξίωμα)
'Αρθρο 61 - (Ανεύθυνο των βουλευτών)
'Αρθρο 62 - (Ακαταδίωκτο των βουλευτών)
'Αρθρο 63 - (Αποζημίωση, ατέλειες, απουσίες)
KEΦAΛAIO TETAPTO - Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής
'Αρθρο 64 - (Σύνοδος)
'Αρθρο 65 - (Κανονισμός, προεδρείο)
'Αρθρο 66 - (Συνεδριάσεις)
'Αρθρο 67 - (Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης)
'Αρθρο 68 - (Κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές)
'Αρθρο 69 - (Αναφορές)
'Αρθρο 70 - ('Ασκηση νομοθετικού Έργου)
'Αρθρο 71 - (Τμήμα διακοπής των εργασιών)
'Αρθρο 72 - (Αρμοδιότητες Ολομέλειας, τμήματος διακοπής των εργασιών και διαρκών επτροπών)
KEΦAΛAIO ΠEMΠTO - Nομοθετική λειτουργία της Bουλής
'Αρθρο 73 - (Δικαίωμα πρότασης νόμων)
'Αρθρο 74 - (Διαδικασία εισαγωγής για συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)
'Αρθρο 75 - (Νομοσχέδια και προτάσεις νόμων που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού)
'Αρθρο 76 - (Συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)
'Αρθρο 77 - (Αυθεντική ερμηνεία των νόμων)
KEΦAΛAIO EKTO - Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση
'Αρθρο 78 - (Νόμοι φορολογικού περιεχομένου)
'Αρθρο 79 - (Προϋπολογισμός, απολογισμός, γενικός ισολογισμός)
'Αρθρο 80 - (Μισθός, σύνταξη, χορηγία, αμοιβή, νόμισμα)
TMHMA Δ΄ - Kυβέρνηση
KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Συγκρότηση και αποστολή της Kυβέρνησης
'Αρθρο 81 - (Υπουργικό Συμβούλιο)
'Αρθρο 82 - (Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής)
'Αρθρο 83 - (Υπουργοί & Υφυπουργοί)
KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Σχέσεις Bουλής και Kυβέρνησης
'Αρθρο 84 - (Εμπιστοσύνη της Βουλής - αρχή της δεδηλωμένης)
'Αρθρο 85 - (Ευθύνη των Υπουργών)
'Αρθρο 86 - (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο)
TMHMA E΄ - Δικαστική Eξουσία
KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι
'Αρθρο 87 - (Ανεξαρτησία των δικαστών)
'Αρθρο 88 - (Εγγυήσεις ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών, αποδοχές, μετατάξεις)
'Αρθρο 89 - (Δικαστικά ασυμβίβαστα)
'Αρθρο 90 - (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο)
'Αρθρο 91 - (Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο)
'Αρθρο 92 - (Δικαστικοί υπάλληλοι, συμβολαιογράφοι, υπάλληλοι υποθηκοφυλακείων)
KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων
'Αρθρο 93 - (Διακρίσεις των Δικαστήριων)
'Αρθρο 94 - (Δικαιοδοσία διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων)
'Αρθρο 95 - (Συμβούλιο της Επικρατείας)
'Αρθρο 96 - (Ποινική δικαιοσύνη)
'Αρθρο 97 - (Μικτά ορκωτά δικαστήρια)
'Αρθρο 98 - (Ελεγκτικό Συνέδριο)
'Αρθρο 99 - (Αγωγές κακοδικίας)
'Αρθρο 100 - (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο)
**'Αρθρο 100Α - (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους)
TMHMA ΣT΄ - Διοίκηση
KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Oργάνωση της διοίκησης
'Αρθρο 101 - (Διοικητική αποκέντρωση)
'Αρθρο 101Α - (Ανεξάρτητες αρχές)
**'Αρθρο 102 - (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Yπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης
'Αρθρο 103 - (Δημόσιοι υπάλληλοι)
'Αρθρο 104 - (Περιορισμοί Δημοσίων υπαλλήλων)
KEΦAΛAIO TPITO - Kαθεστώς του Aγίου Όρους
'Αρθρο 105 - (Καθεστώς του Αγίου Όρους)
MEPOΣ TETAPTO - Eιδικές Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις
TMHMA A΄ - Eιδικές διατάξεις
'Αρθρο 106 - (Κράτος και εθνική οικονομία)
'Αρθρο 107 - (Προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και ειδική οικονομική νομοθεσία)
'Αρθρο 108 - (Απόδημος ελληνισμός)
'Αρθρο 109 - Διαθήκη, κωδίκελλος, δωρεά υπέρ του Δημοσίου, μητρώο κληροδοτημάτων)
TMHMA B΄ - Aναθεώρηση του Συντάγματος
'Αρθρο 110 - (Αναθεώρηση του Συντάγματος)
TMHMA Γ΄ - Mεταβατικές διατάξεις
'Αρθρο 111 - (Συντακτικές Πράξεις & Ψηφίσματα)
'Αρθρο 112 - (Έκδοση νόμου που προβλέπεται από το Σύνταγμα)
'Αρθρο 113 - (Ισχύς προσωρινού Κανονισμού της Βουλής)
'Αρθρο 114 - (Εκλογή πρώτου Προέδρου Δημοκρατίας, προσωρινός Πρόεδρος)
** *** 'Αρθρο 115 - (Ειδικά Δικαστήρια που προβλέπει το Σύνταγμα)
'Αρθρο 116 - (Θετικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας ανδρών - γυναικών)
'Αρθρο 117 - (Αγροτική ιδιοκτησία, δάση, απαλλοτριώσεις, οικιστικές περιοχές)
'Αρθρο 118 - (Ανώτατοι Δικαστικοί λειτουργοί)
'Αρθρο 119 - (Ακύρωση πράξεων που εκδόθηκαν από 21.4.67 ως 23.7.74)
TMHMA Δ΄ - Aκροτελεύτια διάταξη
'Αρθρο 120 - (Ακροτελεύτια διάταξη)

'Αρθρο 120: (Ακροτελεύτια διάταξη)
1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Yπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Iουνίου 1975.
2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.
3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»